WWW.NATIVE-SCIENCE.DK       
 
 MÆLKEVEJENS MYTOLOGI OG KOSMOLOGI
 
VelkommenKAPITLER> Religion Tro og Intelligens MYTOLOGI> Historisk Mytologi Atlantis Moderne MyterMYTER OG KOSMOLOGI> Nordisk Skabelsesmyte DarwinAKTUEL KOSMOLOGI> Lineær Universel Anomalier BioHazard HELLERISTNINGER> Typebeskrivelser Stjernebilleder Nordpolen Natur Symboler GALAKSENS BILLEDER> Galaksens Mytologi Konturer Gudinden, Kvinde og Dyr Gud, Mand og Dyr Storguden Gudens Attributter Mytisk Skib Adam og Eva Drager og Helte Galakse-Spiralen Kult-Retninger ∞  GalakseRitual  ∞  Rituel Boplads Bautastene SOLSYSTEMET> Astro-Arkaeologi Solsystemet Solkalender Solreligion Medicin Hjulet DIVERSE> Visioner og Drømme Kontakt og Links Forsiden

Bio Zonen  & Bio Hazard

Vor tid er meget præget af diskussioner om klodens temperatur og hvor meget vi mennesker påvirker temperaturen og hvor meget der sker som følge af naturlige kosmiske perioder af temperatursvingninger som der bevisligt har været. De kosmiske naturkræfter i Jorden og uden for Jorden er enorme og op imod disse kræfter kan det synes utænkeligt at vi mennesker kan påvirke disse kræfter og deres temperaturmæssige forhold, men måske er det ikke så utænkeligt endda.

Planetens gennemsnitstemperatur er for tiden cirka 15-16 grader. Temperaturen bestemmes i stort omfang af Jordens samlede mængde af omsætningen af kulstof der frigøres ved diverse former af forbrænding eller bindes i mange forskellige livsformer. Denne proces foregår hele tiden med en varmeproduktion og afkølingsproces. Forskellige gasser frigives under forbrændingen og bindes igen når en skabende proces foregår i planter, træer, dyr og mennesker.

Klimaforskerne taler meget om CO2 som en af de vigtigste faktorer for vor tidsepokes opvarmning af Jorden. Man mener at omsætningen eller forbrændingen af faste kulstoffer frigiver CO2 der stiger op i atmosfæren og skærmer for Solens infrarøde indstråling og på den anden side forhindrer Jorden at komme af med den varme der skabes overalt på planeten. Der er mange indvendinger imod denne CO2 teori. Nogle forskere mener ligefrem at CO2-gassen simpelthen er for tung til at stige op i atmosfæren!

Uanset diskussionen om CO2 ser det ud til at Jordens klima ER påvirket markant. Man har kunnet måle en markant og pludselig stigning af Jordens temperatur siden industrialiseringen på Jorden tog fart for alvor. Det ser også ud til at Jordens klima bliver mere ekstremt. Tørkeramte områder får mindre regn og andre områder får mere og stærkere regn. Vindforholdene bliver stærkere og stærkere med hyppigere tornadoer.

Påvirket af disse øgede vejrfænomener, er forskere og politikere gået i brechen for at nedsætte CO2 udledningerne overalt på kloden. Men forskerne glemmer noget: Alle aktioner har en reaktion på noget, således også CO2 udledningen. Men forskerne er alt for ensidigt fokuseret på CO2 udledningen og det skyldes den vestlige verdens naturvidenskabelige indfaldsvinkel til problemløsning, hvor man observerer en effekt som man tror man kan helbrede ved at fjerne symptomet.

CO2 målingen i atmosfæren er sikkert reel nok, men når det handler om en øget temperaturstigning på planeten, så er problemet IKKE i sig selv udledningen af CO2-gassen. Problemet er, at der for tiden generelt og ganske enkelt forbrændes/omsættes mere kulstof end der bindes på vores planet! I denne proces frigøres der rigtignok mere CO2 der har en eller anden effekt, men dette er IKKE hovedproblemet! Det er selve den øgede VARME fra omsætningsprocessen eller forbrændingen der i sig selv skaber problemerne i de ekstreme vejrfænomener!

Ganske i tråd med den naturvidenskabelige symptombehandlings-syndrom er der nu store globale bestræbelser på at anvende renere brændstof til biler, fly og skibstransport for at mindske CO2 udledningen. Og der er jo fint nok at slippe af med en del af de partikler som påvirker menneskets helbred og er med til at skabe heftigere regnfald ved at binde mere fugt i atmosfæren. Men det nytter jo intet på selve den ekstraordinære varmeudledning som diverse transportarter og industrielle processer skaber!

Uanset en bil kører på almindelig benzin eller diesel eller på diverse "miljøvenlige biobrændstoffer", så produceres der den samme direkte varmeeffekt når transporten og de industrielle processer foregår!

Kampen imod CO2-udledningen er fin når det drejer sig om udledninger af partikler, men er forfejlet hvad angår fænomenet og problematikken "Jordens opvarmning". Når klimaforskerne, politikerne og diverse producenter af transportprodukter og diverse industrielle processer så har indført "miljøvenlige biobrændstoffer" overalt, så føler de sig helligt forvarede, men det hjælper intet på klodens øgede tendens til opvarmning. Der omsættes og forbrændes stadig mere kulstofenergi end der bindes og dermed fortsættes den direkte øgede varmeudledning!

Med udgangspunkt i Jordens gennemsnitstemperatur på de 15-16 grader, påvirker DU Jordens temperatur ved bare at holde dig på de 37 grader for at opretholde livet! ALT liv og ALLE transportmæssige og industrielle processer der udvikler mere varme end Jordens aktuelle 15-16 graders gennemsnit, påvirker Jordens temperatur direkte! Og man kommer til at tænke på den tankevækkende fortælling om sommerfuglen der basker med vingerne på et kontinent hvor effekten af vingeslagene skaber en storm på et andet kontinent. Selv de mindste aktioner skaber en reaktion og således forholder det sig også med omsætningen og forbrændingen af diverse varmeproducerende energiformer.

Når det så engang går op for klimaforskerne og politikerne at man ikke løser problemet med opvarmningen ved at anvende den "naturvidenskabelige symptombehandlings-model" og fortrinsvis forsøge at mindske CO2 udledningen, må man tage fat på selve problemet: At formindske AL energiomsætning ved drastiske forbud imod diverse varmeudledende transportarter og industrielle processer - eller acceptere at vi mennesker selv er med til at påvirke Jordens klima i en grad der vedvarende skaber problemer for os selv i fremtiden. Det er simpelthen et problem der ikke kan løses på anden måde end at lade være med at fortsætte med de processer som skaber problemerne!

Som Albert Einstein er citeret for en gang at have udtalt: "Man kan ikke løse et problem ved at anvende den samme tankegang som har skabt problemet"!

Og i tilfældet med menneskets nuværende behandling af Jordens liv og evne til at generere alle fornødenheder for os mennesker kan man vel næsten kun sige: Det er et par århundreder siden den naturlige fornuft og omtanke for Jorden blev forladt med den industrielle og transportmæssige udvikling/afvikling - og siden hen har tankeløsheden hersket. Når naturlige miljøhensyn forsvinder, skabes der unaturlige tilstande. Det samme gælder på det sociale område: Når kapitalen bindes i store fonde, forøges de sociale uligheder og muligheder.

Den lokale selvforsyning af basisvarer med et lokalt ansvar for miljøet er afløst af en afhængighed af diverse basisproduktioner fra andre lande. Diverse transporter af basisvarer tilsviner og opvarmer klimaet. Den globale turisme er miljømæssigt set et rendyrket miljøsvineri og i stort omfang et idioti som gør lokalbefolkninger yderligere afhængig og turistindustrien er direkte fordummende for enhver lokalproduktion af basisvarer.

Basisprodukter, og ikke livsnødvendige produkter produceres ikke for de sunde og gode produkters skyld, men for pengenes skyld. Fødevarerne forringes ved kunstige processer og opbevares for længe og fordærves under de lange transporttider. Kapitalen ophobes i diverse profitfonde og mulighederne for at opretholde en lokal basisproduktion udhules mere og mere. Kapitalophobningerne udhuler det sociale område og skaber uligheder som medfører social opløsning og uro.

FULD BIOHAZARD ZONE - DØDNINGEHOVEDKULTUREN

The Vulture Culture - Egotripperne - Computerbanden

Valuta, Børser, Banker, Fonds, Aktier, Forsikring, Skattely, Diverse Kriminalitet

Overbelastninger af Socialvæsen, Sundhedsvæsen, Retsvæsen og Miljø

Militær Produktion

Urealistisk Rumforskning

Industri

Global Transport

Global Turisme

Varmeproduktioner

OVENOVER HER = BEGYNDENDE BIOHAZARD  ZONE

Begyndende belastninger af Naturen og Sundhedsvæsenet

Transport Arbejde

Transport Familie/Venner

Fritid

Kulturelle Gøremål

Sport

Familie

Venner

Samfund

Planter – Træer - Landdyr – Havdyr – Fødevareproduktion - Vandressourcer - Klæder - Husly - Fællesskab

GREEN  ECOLOGICAL ZONE

Frihed er ikke i sig selv frihed i vor tid. Frihed er så tæt tilknyttet økoonomi at man kun kan tale om muligheder hvis man har økonomi. Når basisvarer bliver økonomiseret i en sådan grad at de ligefrem bliver børsnoteret som med det er sket med ris, hvede og majs, så ved vi alle hvor økonomien går hen. Den går også op i toppen hvor kapitalens "Skullheads" hverken tænker på hvem det går ud over eller over at de selv er afhængige af en fødevareproduktion som er sund.

Hvis ikke der sker en fuldgod økonomisk betaling til de der producerer basisvarerne, således at man ikke er nødtvunget til at forcere fødevarerne med kemikalier og andre uhensigtsmæssige forringelser, så går det helt galt på et tidspunkt. Så ender alle økonomiske midler "Dødningehoved-kulturen" øverst oppe - og da ordet "kaput" både betyder hoved og "helt kaput" så passer disse udmærket til hvad vi risikerer at der sker hvis kapitalen forsætter med at fjerne sig fra de basale fornødenheder.

Tankeløsheden er enorm! Den naturlige omtanke er fraværende! Det naturlige og sociale ”gen” er gået i glemmebogen hos mange politikere der selv skaber verdens kommende problemer ved kun at anvende den venstre hjernehalvdel. Resultatet er at vi alle lever i en halv verden – og at vi alle dybest inde ønsker at leve i en hel verden.

Vi mennesker påvirker selv den verden vi lever i – og vi belønnes derefter. Set i en sådan sammenhæng, kan man godt forstå at vores forfædre og formødre havde forskellige tabuer med hensyn til at leve og indrette sig i en natur som de vidste de var direkte afhængige af. Der var/er simpelthen ting man skal lade være med at gøre for at kunne eksistere af naturen.

Det er denne essens af en sådan lære den industrialiserede verden har glemt – indtil vi nu bliver påmindet af Moder Jord om forglemmelsen.

TOP


 

GLOBALE HELLERISTNINGER, MYTOLOGISKE BILLEDER, MYTOLOGISKE/RELIGIØSE FORTÆLLINGER OG PERSONLIGE VISIONER SAMMENLIGNET MED MODERNE ASTRONOMI, ASTROBIOLOGI OG KOSMOLOGI